Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i víc.

Kontaktujte nás

PosekámeTo.cz
Karolíny Světlé 2138
Dvůr Králové nad Labem
54401
IČO: 06735657

Pokud máte jakékoli otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@posekameto.cz nebo písemně na adrese výše.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

• Jméno + Příjmení
• Adresa
• telefon
• email
• IČO
• DIČ

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

Poskytování našich služeb

Údaje, které od vás získáme, používáme k vytvoření objednávky. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku. Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb uchováváme v elektronické i papírové podobě a slouží nám jako přehled Vámi objednaných služeb.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost a abychom mohli vymáhat nároky, které nám vznikly.

Plnění našich zákonných povinností

Při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám. Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané a chráněné před nahlížením třetích osob. Totéž platí i o papírové formě, přičemž jsou tyto dokumenty zabezpečeny před nahlížením třetích osob. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete získat víc informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na emailu info@posekameto.cz

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které jsme získaly při poskytování našich služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy na email info@posekameto.cz Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

• údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
• odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
• zamítnete na základě vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování nebo zamítnete zpracování za účelem přímého marketingu
• osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

• pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
• zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
• už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků
• v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu.

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@posekameto.cz nebo písemně na adrese naší společnosti

Údržba zeleně a rekonstrukce trávníků

Telefon: 736 220 109

Email: info@posekameto.cz